työhyvinvointikaista Seija Strömberg

Johtoskooppi-valmennus

Johtoskooppi-valmennus on lyhyt esimiesten kokemuksellinen valmennusohjelma, joka viidellä tapaamiskerralla pureutuu ihmisten johtamisen ydinasioihin. Se tarjoaa mahdollisuuden oivaltaa herkän kuuntelun ja dialogisen vuorovaikutuksen tärkeän merkityksen johtamisessa. Johtoskooppi-valmennuksen sparraajat tuovat käyttöön kokemuksensa työyhteisöjen arjesta ja johtamisen kehittämisen tehokkaista työkaluista. Kokonaisuuden teemoja voi tilata myös yksitellen.

1.
Kuinka johtaa asiantuntijoita
Miten dialogi toimii arjessa

Usein kysytään, miten asiantuntijoita pitäisi johtaa, ja miten heidän johtamisensa eroaa muusta johtamisesta. Nykyinen työelämä on pitkälle erikoistunutta, niin että useimmat työyhteisöt koostuvat moniammatillisen tiimin ammattilaisista. Näitä eri alojen asiantuntijoita johtaa esimies, joka ei edes teoriassa hallitse kaikkien asiaosaamista. Hän on johtamisen ammattilainen.

Asiantuntijuuskäsite on laajentunut tarkoittamaan erikoisosaamisen sijasta ammattilaisuutta. Voidaankin ajatella, että jokainen on oman työnsä asiantuntija suhteessa muiden töihin. Esimiehen suuri haaste on, miten johtaa asiantuntijuutta, jota leimaa osaaminen ja pätevyys, mutta lisäksi voimakas itsenäisyyden ja riippumattomuuden tarve suhteessa omaan työhönsä.

Arvokkaaksi työkaluksi asiantuntijoiden johtamisessa muodostuu aidon dialogin hallitseminen johtamisen välineenä. Dialogi on taitoa ajatella yhdessä, tulkita herkästi oikein toisten viestejä, ja taitoa kyseenalaistaa rakentavasti ja hedelmällisesti niin omia kuin toistenkin viestejä. Dialogissa syntyy jokaiselle kokemus arvostuksesta ja kuulluksi tulemisesta ja huomioon otetuksi tulemisesta. Vaikutusmahdollisuuskokemusten myötä syntyy aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen.

Johtoskooppi-valmennuksessa dialogi riisutaan sanahelinästä ja puetaan työhaalareihin.

2.
Arvostus, välittäminen, kiitos ja kannustus, puheeksi ottaminen ja palautteen antaminen – itsestäänselvyyksiäkö?

Kysymykseen ”Arvostatko alaistesi työtä?” jokainen esimies vastaa epäröimättä myöntävästi. Kysymykseen ”Mistä alaiset tietävät esimiehen arvostavan heitä ja heidän työtään?” ei olekaan yhtä helppo vastata. Syynä on se, että arvostusta pidetään niin itsestään selvänä asiana, ettei ole tapana pysähtyä pohtimaan sen toteutumista käytännössä. Alaiset kuitenkin mittaavat esimiehen osoittamaa arvostusta työtään kohtaan nimenomaan konkreettisista teoista; läsnäolosta, palautteesta ja kiinnostuksen osoittamisesta heitä ja heidän työtään kohtaan.

Johtoskooppi-valmennusohjelma antaa esimiehille konkreettisia työkaluja, joiden avulla esimiehet voivat kohentaa taitojaan osoittaa arvostusta ja välittämistä, kiittää ja kannustaa. On tärkeää oivaltaa, että positiivinen palaute tuottaa moninkertaisesti hyötyjä verrattuna oikea-aikaiseen ja toisinaan välttämättömäänkin kriittiseen palautteeseen ja puuttumiseen. Molempia tarvitaan. Rakentava, toista arvostava puuttuminen, kuten esimerkiksi huolen puheeksi ottaminen on kustannustehokas sijoitus työhyvinvointiin.

3.
Arvot ja perustehtävä – työyhteisön keulapalikat

Työnteon halutut vaikutukset määritellään perustehtävässä ja arvoissa. Silti moni työntekijä ei ole perillä työpaikkansa arvoista eikä tiedä, miten määrittelisi perustehtävän omassa työyhteisössään. Kaikki myöntävät kuulleensa niistä joskus ja uskovat niiden löytyvän jostain mapista esimiehen toimistosta.

Miten saada perustehtävä ja arvot eläväksi osaksi jokapäiväistä työtä? Kuinka saada työntekijät sitoutumaan arvoihin? Kuka määrittelee perustehtävän? Näihin kysymyksiin Johtoskooppi-valmennus antaa eväitä. Johtoskooppi auttaa ”kuulemaan” asioita, jotka ovat työhön kuuluvia ja perustehtävän hoitamisen kannalta oleellisia ja tärkeitä, sekä asioita jotka ovat ylimääräisiä, työtä häiritseviä. Valmennus avaa arvot ja ohjaa perustehtävän määrittelyyn osallistavalla, kuuntelevalla ja arvostavalla tavalla.

4.
Omaan työyhteisöön räätälöidyt työkäyttäytymisen pelisäännöt ja tasapuolisesti vastuuttava puuttumisen polku
Työyhteisötaidot

Kenen säännöillä töissä pelataan? Miten saada työtekijät antamaan parastaan? Työyhteisön pelisäännöt eivät ole ammattiryhmäkohtaisia, vaan ne laaditaan koskemaan työpaikkakäyttäytymistä. Pelisäännöt eivät myöskään ole ikuisia ja muuttumattomia, vaan niitä muutetaan muuttuvien tarpeiden mukaan. Kun pelisäännöt on yhdessä laadittu koskemaan työntekijöille tärkeitä asioita, niin ne lisäävät omakohtaista vastuunottoa, oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta, edellyttäen että on sovittu myös, miten pelisääntörikkomusten suhteen toimitaan.

Useimmat ammatit eivät ole sooloammatteja, vaan työntekijöiltä edellytetään kaikkialla hyviä työyhteisötaitoja. Ne ovat enemmän kuin yhteistyötaidot ja enemmän kuin paraskaan itse työn osaaminen, ja ne koskevat sekä esimiehiä että muita työntekijöitä.

Johtoskooppi-valmennus auttaa esimiestä hyödyntämään työntekijöiden erilaisuutta ja saamaan kaikkien henkilökohtaiset vahvuudet parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön.

5.
Työodotukset puolin ja toisin
Johtaminen uudessa valossa

Työntekijöiden työodotukset voivat olla hyvinkin erilaisia. Joku nauttii päivittäin toistuvien rutiinien tuomasta ennustettavuudesta ja turvallisuudesta. Toinen kaipaa työhön/työpäiviinsä vaihtelua. Toiset saavat virtaa nimenomaan haasteista ja niiden onnistuneista ratkaisuista. Jollekin on tärkeää jatkuva uuden oppiminen ja uralla eteneminen. Esimies ei voi tietää näistä erilaisista odotuksista, elleivät ne ole koskaan tulleet puheeksi. Myös esimiehillä on odotuksia alaisiltaan, ja alaisilla puolestaan esimiehiään kohtaan. Hyvä lopputulos on molemminpuolinen odotusten täyttyminen.

Tässä valmennusosiossa annamme käytännönläheisiä vinkkejä työodotusten esille tuomiseen ja sitä kautta tehokkaaseen muutosjohtamiseen.

 

 

 

YHTEYSTIEDOT JA TIEDUSTELUT

Työhyvinvointikaista Seija Strömberg

tai

Yritysvalmennus Esa Parikka
050 566 8478
info (at) yritysvalmennus.com
www.yritysvalmennus.com